Randonbesiktning - Snabba, enkel radonbesiktning av din bostad!

Comnet AB Radonsanering utför radonbesiktningar och har hela Sverige som verksamhetsområde. Vi har genom åren blivit kända som problemlösarna inom vårt område. Vi har avancerad utrustning för radonbesiktning och mångåriga erfarenhet av multipla orsaker till förhöjda radonhalter i större fastigheter. Oftast mycket kostnadeffektivt, kan vi avhjälpa dessa.

 

Vad är radon och varför radonbesiktning?

Radon är en radiokativ ädelgas, som när den frigörs i vår inomhusluft är den näst största orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Radon i inomhusluften varken syns eller luktar, därför är det nödvändigt med en radonmätning för att avgöra om en bostad eller lokal utgör en hälsorisk att vistas i. Förändringar i ett tidigare radonfritt hus kan leda till mycket höga radonhalter. Exempel på detta är isolering och tätning, installation av eldstad, sättningskador som ger inläckage av markradon, defekt eller felaktigt inställd ventilationsanläggning, upptagande av rörgenomföringar. Därför bör man göra återkommande radonmätningar, när man vet att det finns risk för exponering av radongas. En radonbesiktning visar sedan vilken typ av radonsanering som sedan behövs för att återställa fastigheten. Läs mer om radonbesiktningar.

 

Comnet AB

utgår alltid från en väldokumenterad, skriftlig plan för hur just din radonsanering skall genomföras. Efter radonsanering lämnar vi radongaranti under 200 Bq/m3. En uppföljande radonmätning är alltid en självklarhet efter en sanering. Vid förvärv eller försäljning av villor och andra fastigheter erbjuder vi snabbmätningar av radonhalten för att alla parter skall känna sig trygga.

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att få reda på radonkoncentration är att mäta.

Kontakta oss vid behov av redonbesiktning

Lite om de olika radonkällorna:

Markradon

Marken innehåller alltid höga radonhalter. Normalt någonstans mellan 5000 och 200000 Bq/m3. På grund av att luftrycket inomhus är lägre sugs radonhaltig luft in i bostäder och lokaler. Är marken sedan porös och grunden är otät är det mer eller mindre upplagt för mycket höga radonhalter i luften inomhus. Halter på upp till 80 000 Bq/m3 har uppmätts i extrema fall. För att åtgärda markradon installerar man ofta en radonsug eller radonbrunn, som sedan kanske kombineras med en förbättrad ventilation.

 

radonmätningar

Radonhaltigt hushållsvatten

När radonhaltigt vatten avdunstar inomhus avgår en stor del av radonet till luften. Är radonhalten i vattnet 1000 becquerel per liter ger det grovt räknat en radonhalt på ungefär 100 Bq/m3 i inomhusluften när man gör en radonmätning.

Störst risk för radonhaltigt vatten finns när fastigheten har en bergborrad brunn i områden där berggrunden är uranhaltig. Radonhalten i grävda brunnar brukar ligga runt 10-300 Bq/l. Visar det sig vid en radonbesiktning att man behöver radonsanera på grund av radonhaltigt vatten är det förhållandevis lätt avhjälpt med en radonavskiljare innan vattnet kommer in i huset. 

Blåbetong

I Sverige har vi som sagt tre källor till radon i inomhusluften, där den ena, blåbetongen, är orsakad av oss själva. Mellan 1929 och 1978 användes radioaktivt alunskiffer vid tillverkning av lättbetong. Det beräknas att 400.000 bostäder har förhöjda radonhalter.  Vid radonmätningar kan blåbetong orsaka halter upp till 800 Bq/m3, det vill säga långt över gränsvärdet på 200 Bq/m3. För att få ned nivåerna vid en radonsanering handlar det ofta om en kombination av effektivare ventilation och ibland täckande ytbehandlingar, något en radonbesiktning får visa.

 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Är det dags för en radonbesiktning? Vi är specialister på radon!

Tre radonkällor som förorenar vår inomhusluft

Radonhaltig mark

Konstruktioner innehållande blåbetong

 

Radonhaltigt hushållsvatten

Är det dags för en ny radonbesiktning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonbesiktningar!